• Visa du lịch Úc: 6,800,000 đ

     Cập nhật (29/03/2018)

    Từ ngày 1 tháng 9 năm 2015, khách hàng được cấp Visa du lịch Úc. Sẽ không thể yêu cầu dán nhãn thị thực hoặc trả lệ phí dán nhãn thị thực. Khách hàng đã được cấp thị thực có thể xem thông tin của mình trên hệ thống của cơ quan lãnh sự Úc. Hoặc thông qua chương trình ứng dụng MyVEVO Mobile App.

    Chi tiết